Vietnam Pictures

I Corps 1967-1968Cao Doi Latreen

Cao Doi Water Mule

Cao Doi Heading Out

Cao Doi Night Fall

Cao Doi Boats

Cao Doi 155 Fire

Claymore Pass
Home

Claymore Pass

ClaymorePass
District HQ

Claymore Pass

Claymore Pass

Claymore Pass
Hwy One

Claymore Pass

Claymore Pass
Hwy One N

Danang Map
NE of Danang

Danang Bus Full

Danang
Movie Theater

Danang
1st Mar HQ

Danang Air Field

Danang Looking
toward Elephant Valley

1st Mar HQ
Looking Toward Danang

Danang ALOs

Danang Kids

Danang from
Monkey Mt

Danang

Highway One
North of Danang

Troi Mt & Valley

Hue

Hue - Phu Bai

SVN Soldiers

Danang
Monsoon

Danang
Pigs for sale

Bunker -
Dong Son Tua

Dong Son

Dong Son Tua
CO 5th Marines

Duong Son
Home

Duong Son Tua
Bunker

Duong Son Tua

Duong Son Tua
Hootch Girls

Duong Son Tua
Snipers Hut

Duong Son Tua

Duong Son Tua
Perimeter

Highway One
Cemetary

Highway One
Rice Paddies

HighwayOne
Rice Paddy

Highway One
Water Buffalo

Highway One
Rice Paddy

Highway One
Cemetary

Highway One
Rice Paddy

Highway One
Temple

Highway One
Kids

NVA POW
Captured at Phu Loc

NVA POW
Captured at Phu Loc

NVA Flag
Captured at Phu Loc

NVA RPG
Captured at Phu Loc

Phu Bai
Me

Phu Bai
Inside the Hootch

Phu Bai
Evening Roof Tops

Phu Loc
NVA Pass

Phu Loc
We're Heading Out

Phu Loc
Incoming Morter Fire

Phu Loc
Indian Country

Phu Loc
Indian Country

Phu Loc
Indian Country

Phu Loc
Not a Trench Anywhere

Phu Loc
In The Rain

Phu Loc
January Weather

Phu Loc
Beatin' Feet

Phu Loc
Love the Rains

Phu Loc
What Now, Coach?

Phu Loc
Harper, At Rest!

Troi River
Guard

Troi River Bridge

Troi River Bridge

Troi River Bridge

Troi River Bridge